Zapytanie ofertowe ICS/Q/004/2015/ICS127/RJNaglowek PL


W związku z realizacją przez Spółkę ICS projektu pt. „Opracowanie niskoemisyjnej technologii spalania paliw gazowych (nisko-, średnio- i wysokokalorycznych) zawierających węglowodory wyższe oraz związki typu CXHYNZ, NXHY, CXHYSZ przy zastosowaniu technologii opartej na zmodyfikowanej metodzie spalania objętościowego HiTAC”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach III konkursu programu INNOTECH zamierzamy zakupić usługę wykonania badań wpływu właściwości fizykochemicznych paliw gazowych na profil temperatury w komorze spalania oraz proces powstawania związków szkodliwych. Oferta musi obejmować przedstawiany poniżej zakres prac oraz uwzględniać poniższe wytyczne i wymagania.

 

Zakres prac będących przedmiotem zapytania

 1. Etap I - Testy układu inżektorowego:
1.1 Wykonanie charakterystyki inżektorowego systemu dostarczania paliwa - wyznaczenie zależności pomiędzy natężeniem przepływu powietrza zasysającego a natężeniem przepływu czynnika zasysanego.
Dopuszcza się wykonanie charakterystyki dla przypadku, w którym czynnikiem zasysanym bedzie powietrze. 
1.2  Wykonanie raportu przedstawiającego wyniki przeprowadzonych testów.
W przypadku, w którym czynnikiem zasysanym będzie powietrze, w raporcie należy przedstawić charakterystykę rzeczywistą/zmierzoną oraz po przeliczeniu na paliwo referencyjne (oznaczone symbolem P01).
 1. Etap II - Wstępne testy stanowiska:
2.1 Wykonanie testów umożliwiających określenie strat ciepła do otoczenia – dopuszcza się wykonanie testu w trakcie którego, paliwem będzie gaz ziemny lub inne paliwo gazowe ogólnodostępne w Jednostce Badawczej.
Test powinien być testem długotrwałym (minimum 12 godzin) w celu uzyskania równowagi termicznej całego układu.
2.2 Wykonanie testów umożliwiających określenie ilości energii pobieranej przez wodę chłodzącą sondę aspiracyjną.
2.3 Określenie (zmierzenie) ilości spalin odsysanych przez sondę aspiracyjną.  
2.4 Wykonanie raportu przedstawiającego wyniki przeprowadzonych testów (punkt 2.1, 2.2 oraz 2.3).
Raport powinien zawierać wyniki testów przedstawione w funkcji czasu trwania testu. Ponadto w oparciu o nie powinien być przeprowadzony bilans cieplny całego układu wykonany również w funkcji czasu trwania testu. 
 1. Etap III – Przygotowanie stanowiska doświadczalnego do badań eksperymentalnych:
3.1 Montaż elementów stanowiska zgodnie z zakresem dostawy należącym do Wykonawcy przedstawionym na schematach technologicznych (rysunki nr ICS127-10-00-00-00-00-00-00 oraz nr ICS127-20-00-00-00-00-00-00 zostaną udostępnione przez zamawiającego na pisemną prośbę zainteresowanej strony).
3.2

Próbne uruchomienie stanowiska w celu sprawdzenia poprawności montażu i funkcjonowania układu (w szczególności urządzeń pomiarowych). 

 1. Etap IV – Wykonanie badań eksperymentalnych procesu spalania gazów syntetycznych:
4.1 Wykonanie badań zasadniczych zgodnie z programem przedstawionym w tabeli 1. 
4.2 Wykonanie badań dodatkowych (opcjonalnie) zgodnie z programem przedstawionym w tabeli 2. 
4.3

W trakcie każdego z testów zarówno badań zasadniczych jak i dodatkowych należy wykonać:

4.3.1 pomiar rozkładu temperatury w komorze spalania,
4.3.2 pomiar rozkładu związków chemicznych w komorze spalania (CO, NO, CO2, O2),
Pomiary przedstawione w punkcie 4.3.1 oraz 4.3.2 wykonane zostaną na trzech poziomach komory. Na każdym poziomów zlokalizowanych będzie 15 punktów pomiarowych, łącznie 45 punktów.
4.3.3 pomiar składu spalin wypływających z komory spalania (CO, NO, CO2, O2, CXHY, SO2, sadza),
Pomiar dwutlenku siarki oraz sadzy realizowany będzie przy użyciu analizatorów dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić możliwość rejestracji wyników pomiarów.
4.3.4 pomiar natężenia przepływu poszczególnych składników badanego gazu: tlenku węgla, metanu, wodory, dwutlenku węgla, azotu, amoniaku, benzenu (faza ciekła), pirydyny (faza ciekła), mieszaniny azotu i siarkowodoru (5% siarkowodoru),
4.3.5 pomiar natężenia przepływu powietrza pierwotnego, wtórnego i zasysającego (w przypadku układu inżektorowego),
4.3.6 pomiar temperatury w kanale spalinowym (w 4 punktach),
4.3.7 pomiar temperatury wewnątrz komory spalania (w 4 punktach),
4.3.8 pomiar wszystkich wielkości temperatur i ciśnień (powietrza i paliwa) przedstawionych na schematach technologicznych (rysunek nr ICS127-10-00-00-00-00-00-00 oraz rysunek nr ICS127-20-00-00-00-00-00-00) oraz pomiar ciśnienia otoczenia,
4.3.9 ciągły pomiar składu testowanego paliwa (gaz).
Pomiar ten należy traktować jako dodatkowy (opcjonalny).

 

tabela 1 miniatura

Tabela 2 miniatura 

 


 1. Etap V – Wykonanie raportu podsumowującego badania eksperymentalne procesu spalania gazów syntetycznych:
5.1 Przygotowanie raportu przedstawiającego otrzymane wyniki badań oraz szczegółowy opis przebiegu badań, użytej aparatury. Niniejsze opracowanie musi również zawierać protokoły z kalibracji urządzeń (np. analizatory gazów, itp.) oraz stosowane certyfikaty jakości (np. gazy wzorcowe). 
5.2 Dokumentacja zostanie dostarczona Zamawiającemu w 2 egz. papierowych oraz w formie elektronicznej, na płycie CD/DVD, opracowanie tekstowe – edytor tekstu MS WORD, obliczenia – arkusz kalkulacyjny MS EXCEL.

Warunki realizacji przedmiotu zapytania

 1. Wszystkie wielkości mierzone muszą być rejestrowane w formie pliku tekstowego lub pliku edytowalnego za pomocą arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL.
 2. Czas próbkowania (zapisu wartości mierzonych) w zależności od możliwości technicznych powinien wynosić 5 – 10 s.
 3. W trakcie badań należy utrzymywać stałe wartości parametrów pracy układu. Wartości dopuszczalnych odchyleń podano poniżej:
3.1 temperatura w komorze spalania: ± 2,5% wartości zadanej,
3.2 temperatura spalin wypływających z komory: ± 2,5% wartości zadanej,
3.3 temperatura powietrza doprowadzanego do spalania: ± 2,5% wartości zadanej,
3.4 temperatura paliwa: ± 2,5% wartości zadanej,
3.5 udział poszczególnych składników analizowanego gazu (XCO, XCH4, XH2, XCO2, XN2, XC6H6, XC5H5N, XNH3, XH2S): ± 2,5% wartości zadanej,

3.6

współczynnik nadmiaru powietrza (λP, λS, λTOT):

3.6.1 dla wartości λ ≤ 0,9: ± 5,0% wartości zadanej,
3.6.2 dla wartości λ > 0,9: ± 2,5% wartości zadanej.
Podane wartości odchyleń dotyczą wartości średniej, wielkości mierzonej (rejestrowanej) w okresie 2 minut.
3.7 Pomiar temperatury oraz składu spalin wewnątrz komory spalania powinien być realizowany za pomocą sondy aspiracyjnej chłodzonej wodą.
Stanowisko doświadczalne wyposażone jest w króćce umożliwiające wprowadzenie do komory spalania sondy pomiarowej. Wykonane są one w postaci muf o średnicy 1'' (gwint wewnętrzny).

 

Wymagania stawiane urządzeniom pomiarowym:

 1. Analizator do pomiaru zawartości tlenku węgla w spalinach:
1.1 zakres: 0÷11%, 
1.2 dokładność: min. ±1% zakresu pomiarowego. 
 1. Analizator do pomiaru zawartości tlenku azotu w spalinach:
2.1 zakres: 0÷1.000 ppm, 
2.2 dokładność: min. ±1% zakresu pomiarowego. 
 1. Analizator do pomiaru zawartości dwutlenku wegla w spalinach:
3.1 zakres: 0÷25%, 
3.2 dokładność: min. ±1% zakresu pomiarowego. 
 1. Analizator do pomiaru zawartości tlenu w spalinach:
4.1 zakres: 0÷30%, 
4.2 dokładność: min. ±1% zakresu pomiarowego. 
 1. Analizator do pomiaru zawartości węglowodorów w spalinach:
5.1 zakres: 0÷1%, 
5.2 dokładność: min. ±1% zakresu pomiarowego. 
 1. Przepływomierz do pomiaru natężenia przepływu tlenku węgla:
6.1 zakres: 0÷400 Nl/min., 
6.2 dokładność: min. ±1% zakresu pomiarowego. 
 1. Przepływomierz do pomiaru natężenia przepływu metanu:
7.1 zakres: 0÷200 Nl/min., 
7.2 dokładność: min. ±1% zakresu pomiarowego. 
 1. Przepływomierz do pomiaru natężenia przepływu wodoru:
8.1 zakres: 0÷300 Nl/min., 
8.2 dokładność: min. ±1% zakresu pomiarowego. 
 1. Przepływomierz do pomiaru natężenia przepływu dwutlenku węgla:
9.1 zakres: 0÷1.000 Nl/min., 
9.2 dokładność: min. ±1% zakresu pomiarowego. 
 1. Przepływomierz do pomiaru natężenia przepływu azotu:
10.1 zakres: 0÷1.600 Nl/min., 
10.2 dokładność: min. ±1% zakresu pomiarowego. 
 1. Przepływomierz do pomiaru natężenia przepływu amoniaku:
11.1 zakres: 0÷7Nl/min., 
11.2 dokładność: min. ±1% zakresu pomiarowego. 

Termin realizacji przedmiotu zapytania

 1. Podpisanie umowy: od 05.10.2015 do 16.10.2015 r.
 2. Etap I: od 19.10.2015 do 30.10.2015 r.
 3. Etap II: od 02.11.2015 do 13.11.2015 r.
 4. Etap III: od 16.11.2015 do 11.12.2015 r.
 5. Etap IV: od 14.12.2015 do 12.02.2016 r.
 6. Etap V: od 15.02.2016 do 26.02.2016 r.

 

Oferta powinna zawierać poniższe informacje handlowe:

 1. Cenę prac zasadniczych
  Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zapytania (nie będą brane pod uwagę oferty wariantowe czy na niepełny zakres).
 2. Cenę prac opcjonalnych (dotyczy punktu 4.2 oraz 4.3.9).
  Nie jest wymagane przedstawienie oferty na badania opcjonalne, jednak w przypadku zawarcia jej w ofercie konieczne jest podanie odrębnych cen na poszczególne badania.
 3. Proponowane warunki płatności.

 

Informacje dodatkowe:

 • Termin składania oferty: do godziny 15:00 dnia 2 października 2015 r. (decyduje data wpłynięcia oferty).
 • Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do siedziby Spółki ICS:
  ICS Industrial Combustion Systems Sp. z o.o.
  ul. Jana Ostroroga 17/1
  60-349 Poznań
  z dopiskiem „ICS127 – Oferta na wykonanie badań”.
 • Kryterium oceny oferty: Cena badań zasadniczych – 100% (wybrana zostanie najtańsza oferta).
 • Ważność oferty: minimum 30 dni.
  W przypadku równych cen badań zasadniczych decydująca będzie oferta
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 606 761 620 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Uwaga:

Ponieważ projekt w ramach którego realizowany będzie zakup, jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, prosimy o umieszczenie na ofercie poniższego oświadczenia:

„Oświadczamy, że NAZWA JEDNOSTKI z siedzibą w MIEJSCOWOŚĆ przy ulicy NAZWA I NUMER:

 1. nie jest jednostką powiązaną ani zależna, współzależna lub dominującą w relacji ze spółką ICS w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z pózn. zm.),
 2. nie jest podmiotem pozostającym ze spółką ICS lub członkami jej organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi,
 3. nie jest podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do spółki ICS w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie włączeń blokowych),
 4. nie jest podmiotem powiązanym osobowo ze spółką ICS w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z pózn. zm.).”

 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Do góry ↑