Zapytanie ofertowe ICS/Q/005/2015/ICS127/RJNaglowek PL


W związku z realizacją przez Spółkę ICS projektu pt. „Opracowanie niskoemisyjnej technologii spalania paliw gazowych (nisko-, średnio- i wysokokalorycznych) zawierających węglowodory wyższe oraz związki typu CXHYNZ, NXHY, CXHYSZ przy zastosowaniu technologii opartej na zmodyfikowanej metodzie spalania objętościowego HiTAC”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach III konkursu programu INNOTECH zamierzamy zakupić wyszczególnione poniżej wsparcie do posiadanego oprogramowania:

 1. TECS HPC Pack – czas wsparcia 12 miesięcy – 1 szt.,
 2. TECS Solver – czas wsparcia 12 miesięcy – 1 szt.,
 3. TECS PrepPost – czas wsparcia 12 miesięcy – 1 szt.,
 4. TECS DesignModeler – czas wsparcia 12 miesięcy – 1 szt.

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w temacie wiadomości wpisując „ICS127 – Oferta na wsparcie Ansys” lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (oraz kurierskiej), przysyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „ICS127 – Oferta na wsparcie Ansys” do siedziby Spółki ICS:

ICS Industrial Combustion Systems Sp. z o.o.
ul. Jana Ostroroga 17/1
60-349 Poznań

 

Oferta powinna zawierać poniższe informacje handlowe:

 • Ceny podstawowe (katalogowe) poszczególnych składników.
 • Wielkość udzielonego rabatu.
 • Proponowane warunki płatności.

 

Informacje dodatkowe:

Termin składania oferty: do godziny 15:00 dnia 24 listopada 2015 r. (decyduje data wpłynięcia oferty).

 • Kryterium oceny oferty: Cena – 100% (wybrana zostanie najtańsza oferta).
 • Ważność oferty: minimum 21 dni.
 • Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2015 r.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 606 761 620.

 

Uwaga:

Ponieważ projekt w ramach którego realizowany będzie zakup, jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, prosimy o umieszczenie na ofercie poniższego oświadczenia:

„Oświadczamy, że NAZWA JEDNOSTKI z siedzibą w MIEJSCOWOŚĆ przy ulicy NAZWA I NUMER:

 1. nie jest jednostką powiązaną ani zależna, współzależna lub dominującą w relacji ze spółką ICS w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z pózn. zm.),
 2. nie jest podmiotem pozostającym ze spółką ICS lub członkami jej organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi,
 3. nie jest podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do spółki ICS w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie włączeń blokowych),
 4. nie jest podmiotem powiązanym osobowo ze spółką ICS w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z pózn. zm.).”

 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Do góry ↑