ICS007Energetyka Sp z o.o., Głogów, Polska

38 t/h kocioł parowy Kp-6, typ: ORG-32/80M

Klient: Gros-Pol, Poznań, Polska - etap I
Energetyka, Lubin, Polska - etap II
Główny wykonawca:
Gros-Pol, Poznań, Polska - etap I
Konsorcjum: Remak-Rozruch, Opole, Polska i ICS, Poznań, Polska - etap II
Użytkownik końcowy:
Energetyka Sp. z o.o., EC3 Głogów, Polska
Udział ICS:
Dostawca urządzeń i technologii utylizacji gazu gardzielowego na bazie palników HTB-DL-WG i technologii spalania HiTAC
Numer projektu ICS:
ICS007
Wydajność:
38 t/h (para); 65000 Nm3/h (gaz gardzielowy)
Oddanie do użytku:
Kwiecień 2012

 

Opis

Zakres inwestycji obejmował wymianę kotła parowego nr 6 z systemem utylizacji opartym na współspalaniu gazu gardzielowego z węglem i zastąpieniu go nowym kotłem gazowym z instalacją do utylizacji gazu gardzielowego wykorzystującą gaz ziemny, jako paliwo pomocnicze. Inwestycja jest drugą po kotle Kp-7 (projekt ICS002) tego typu inwestycją zrealizowaną na wydziale EC-3 Głogów.

Instalacja

Utylizacja gazu gardzielowego ze względu na jego niską wartość opałową (1,5-2,4 MJ/Nm3), duże zanieczyszczenie i wilgotność odbywa się poprzez proces współspalania z gazem ziemnym z wykorzystaniem trzech palników typu HTB-DL-WG15 i semiadiabatycznej komory spalania.

Zakres dostawy ICS


 • dostawa urządzeń do układu utylizacji,
 • szczegółowy projekt systemu spalania,
 • szczegółowa dokumentacja wykonawcza orurowania palnikowego i głównego,
 • szczegółowa dokumentacja komory spalania wraz z wyłożeniem ogniotrwałym,
 • szczegółowa dokumentacja wykonawcza palników HTB-DL-WG15,
 • opis funkcjonalności systemu sterowania,
 • wsparcie inżynieryjne na etapie montażu i rozruchu instalacji,
 • dokumentacja powykonawcza układu utylizacji,
 • dokumentacja techniczno – ruchowa układu utylizacji,
 • badanie energetyczne kotła.

Korzyści


 • wzrost wydajności z 40000 Nm3/h do 65000 Nm3/h gazu gardzielowego,
 • wzrost sprawności produkcji pary z 64% do 80%,
 • poprawa jakości procesu spalania,
 • ekstremalnie niska emisja NOx i CO,
 • bardzo małe zużycie gazu ziemnego na poziomie 10% energii doprowadzonej,
 • automatyzacja sterowania kotłem.

Wszystkie powyższe wyniki osiągnięto poprzez zastosowanie technologii wysokotemperaturowego spalania objętościowego HiTAC w połączeniu z systemem HTB-DL-WG, a cała instalacja została zbudowana w miejscu starej, mając do dyspozycji taką samą kubaturę hali.

 

Przydatne linki:

Do góry ↑