Ecotube® instalacja redukcji tlenków azotu (NOx)Technologia Ecotube® została wprowadzona i opatentowana w 1992 roku przez szwedzką firmę ECOMB AB w celu optymalizacji procesów spalania i odazotowania spalin, czyli redukcji emisji substancji szkodliwych (między innymi NOx i CO) z wykorzystaniem metod pierwotnych oraz wtórnych z kotłów małej i średniej mocy wszystkich typów podstawowo rusztowych
Technologia ta służąca głównie do odazotowania, czyli redukcji emisji NOx oparta jest o zastosowanie specjalnych kilkumetrowych rur perforowanych zwanych Ecotube® wsuwanych automatycznie poprzez jedną ze ścian bocznych kotła do komory spalania kotła. Rury Ecotube® - główny element systemu odazotowania spalin wyposażone są w 3 lub 4 rzędy dysz powietrzno-dozujących umożliwiających wtrysk kilku mediów technologicznych jednocześnie (powietrza, spalin, mocznika lub wody amoniakalnej) z bardzo dużą prędkością w głąb komory spalania kotła w wybranym kierunku w celu odazotowania spalin na różnym etapie powstawania NOx.

Rura Ecotube®

Każda z dysz regulowana jest oddzielnie, w sposób umożliwiający uzyskanie optymalnej efektywności odazotowania spalin w danych warunkach pracy kotła. Technologia Ecotube® umożliwia połączenie metody pierwotnej redukcji NOx (stratyfikacji powietrza) oraz wtórnej (Selektywnej Redukcji Niekatalitycznej – SNCR) redukcji tlenków azotu (NOx) powstających w procesach spalania paliw gazowych i stałych w różnych typach kotłów.
Zastosowanie stratyfikacji powietrza polega na stworzeniu dwóch stref spalania o różnym udziale tlenu wewnątrz kotła w ten sposób ograniczając powstawanie tlenków azotu (NOx):

  • strefy redukującej w dolnej części kotła (bliskiej lub poniżej stechiometryczności λ≤1),
  • oraz strefy utleniającej na wysokości Ecotube® (λ>1).

oraz strefy utleniającej na wysokości EcoTube® (λ>1).
Dzięki temu już w pierwszej strefie powstaje mniej tlenków azotu w wyniku niedoboru tlenu, ponadto dochodzi do redukcji ilości NOx, gdyż utworzone NOx zostają zredukowane dzięki reakcji ze związkami organicznymi (CxHy), a także z CO. W drugiej strefie utleniającej tlenki azotu zostają zredukowane przez tak zwany „reburning”, czyli przewlekłe, dwustopniowe spalanie oraz dodatkowo przez wtrysk reagenta (mocznika lub wody amoniakalnej), czyli metodę SNCR.

Kocioł z rurami Ecotube®

Innymi słowy, dzięki zastosowaniu dodatkowego wtrysku powietrza przez Ecotube®, osiągany jest ostateczny układ dostarczania powietrza, który korzystne wpłynie na uzyskanie niskiej zawartości NOX (metoda pierwotna) i odazotowanie spalin poniżej limitów wynikających z Dyrektywy IED (Industrial Emission Directive) oraz konkluzji BAT (Best Available Techniques). Tym samym poprzez uzyskanie większej turbulencji w komorze spalania i lepsze wymieszanie powietrza z paliwem uzyskuje się optymalizację procesu spalania i redukcję tlenków azotu (NOx). Większy stopień wymieszania powietrza z paliwem zapewnia całkowite utlenienie paliwa, a tym samym bardzo niską emisję CO oraz zmniejszenie udziału tlenu w spalinach, co wpływa na poprawę sprawności kotła, co przekłada się na zmniejszenie zużycia paliwa, a więc na mniejszą emisję CO2, pyłu oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
Technologia ta ma zastosowanie we wszystkich typach kotłów spalających różne paliwa stałe, ciekłe i gazowe.

 

 

 

 

Do góry ↑