Zapytanie ofertowe ICS/Q/003/2015/ICS127/RJNaglowek PL


W związku z realizacją przez Spółkę ICS projektu pt. „Opracowanie niskoemisyjnej technologii spalania paliw gazowych (nisko-, średnio- i wysokokalorycznych) zawierających węglowodory wyższe oraz związki typu CXHYNZ, NXHY, CXHYSZ przy zastosowaniu technologii opartej na zmodyfikowanej metodzie spalania objętościowego HiTAC”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach III konkursu programu INNOTECH zamierzamy zakupić usługę wykonania i montażu doświadczalnego systemu dostarczania paliw gazowych, zgodnie z załączoną dokumentacją.

 

Generalne warunki techniczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:

 1. Wymagania dokładności wykonania dla elementów wykonywanych metodą obróbki skrawaniem
  Przedmiot zapytania musi zostać wykonany zgodnie z dostarczonymi rysunkami oraz idącymi za nimi rysunkami podzespołów i rysunków wykonawczych (rysunki zostaną udostępnione przez zamawiającego na pisemną prośbę zainteresowanej strony).
  Wszystkie elementy wykonywane metodą obróbki skrawaniem powinny być wykonane zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną zarówno co do wymiarów, tolerancji kształtu i położenia, gatunku użytych materiałów, jak i jakości (chropowatości) powierzchni. Tolerancje wymiarowe elementów muszą być zgodne z tolerancjami naniesionymi na rysunkach, w przypadku braku tolerancji na rysunkach:
  1. Wymiary liniowe, średnice otworów i wałków muszą się mieścić w klasie tolerancji IT14 według PN-EN 20286-2, tolerancja musi być zawsze w głąb materiału.
  2. Prostoliniowości i płaskości elementów muszą się mieścić w klasie tolerancji K według PN-EN 22768-2.
  3. Prostopadłości elementów muszą się mieścić w klasie tolerancji K według PN-EN 22768-2.
  4. Symetria elementów musi się mieścić w klasie tolerancji K według PN-EN 22768-2.
  5. Bicie elementów musi się mieścić w klasie tolerancji K według PN-EN 22768-2.
 2. Wymagania dokładności wykonania dla elementów spawanych bez obróbki po operacji spawania
  Konstrukcje spawane powinny być wykonane zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną zarówno co do wymiarów, tolerancji kształtu i położenia, gatunku użytych materiałów jak i jakości powierzchni. Tolerancje wymiarowe elementów muszą być zgodne z tolerancjami naniesionymi na rysunkach, w przypadku braku tolerancji na rysunkach:
  1. Wymiary liniowe muszą się mieścić w klasie tolerancji B według PN-EN ISO 13920.
  2. Wymiary kątów muszą się mieścić w klasie tolerancji B według PN-EN ISO 13920.
  3. Prostoliniowości, płaskości i równoległość elementów musi się mieścić w klasie tolerancji F według PN-EN ISO 13920.
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. Powierzchnie surowe (bez obróbki wiórowej) muszą być wolne od zendry hutniczej i korozji.
  2. Wszystkie materiały i elementy użyte w procesie produkcji muszą posiadać stosowne atesty producenta.
  3. Wszystkie odpryski powstałe w wyniku procesu spawania muszą zostać usunięte.
  4. Należy szczególną uwagę zwrócić na wizualny wygląd spoin zewnętrznych, które nie będą w przyszłości niczym osłonięte.
 4. Wymagania dotyczące świadectw materiałowych i oświadczeń producenta
  Wszystkie materiały i elementy użyte w procesie produkcji muszą posiadać świadectwo 3.1 według normy PN-EN 10204 oraz posiadać stosowne oświadczenie producenta mówiące o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z zamówieniem i dostarczoną dokumentacja techniczną.
  Wszystkie dostarczane certyfikaty muszą być w języku polskim lub angielskim.

 

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w temacie wiadomości wpisując „ICS127 – Oferta na doświadczalny system dostarczania paliw gazowych” lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (oraz kurierskiej), przysyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „ICS127 – Oferta na doświadczalny system dostarczania paliw gazowych” do siedziby Spółki ICS:
ICS Industrial Combustion Systems Sp. Z o.o.
ul. Jana Ostroroga 17/1
60-349 Poznań

 

Oferta powinna zawierać poniższe informacje handlowe:

 • Cenę dostawy wraz z montażem całego układu (nie będą brane pod uwagę oferty wariantowe czy na niepełny zakres).
 • Proponowane warunki płatności.
 • Termin realizacji / wykonania doświadczalnego, systemu dostarczania paliw gazowych.

 

Informacje dodatkowe:

 • Termin składania oferty: do godziny 15:00 dnia 21 sierpnia 2015 r. (decyduje data wpłynięcia oferty).
 • Kryterium oceny oferty: Cena – 100% (wybrana zostanie najtańsza oferta).
 • Ważność oferty: minimum 21 dni.
 • W przypadku urządzeń oraz armatury przedstawionej na rysunkach, przy której w uwagach znajduje się opis „Dostawa ICS” zamawiający w przekazanej dokumentacji zawarł wszelkie wytyczne niezbędne do jej zamówienia i zakupu.

 

Uwaga:

Ponieważ projekt w ramach którego realizowany będzie zakup, jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, prosimy o umieszczenie na ofercie poniższego oświadczenia:

„Oświadczamy, że NAZWA JEDNOSTKI z siedzibą w MIEJSCOWOŚĆ przy ulicy NAZWA I NUMER:

 1. nie jest jednostką powiązaną ani zależna, współzależna lub dominującą w relacji ze spółką ICS w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z pózn. zm.),
 2. nie jest podmiotem pozostającym ze spółką ICS lub członkami jej organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi,
 3. nie jest podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do spółki ICS w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie włączeń blokowych),
 4. nie jest podmiotem powiązanym osobowo ze spółką ICS w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z pózn. zm.).”

 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Do góry ↑